Psychoterapia

Človek je bytosť, ktorá sa rozhoduje. Rozhoduje sa v každom okamihu, čím bude v nasledujúcej chvíli.

V.E. Frankl

Psychoterapia je jednou z možností, ako sa človek môže vyrovnať s ťažkými, dlhodobo nezvládanými situáciami, s náročnými životnými obdobiami. Pomáha zvládať problémy a konflikty v osobnom, pracovnom alebo partnerskom živote, podporuje rozhodovanie. Ak sa hoci len v jednej oblasti života necítite v pohode, môže to ovplyvniť Vaše fungovanie v ostatných sférach. A keď si to možno veľa krát ani neuvedomujete, pod vplyvom nepohody sa mení Vaše prežívanie, vnímanie aj správanie. Psychoterapeutický vzťah ponúka vypočutie, porozumenie, nehodnotiaci postoj a pohľady z inej a nezaťaženej perspektívy. Je to špecifický druh vzťahu, ktorý poskytuje bezpečný priestor a umožňuje tak človeku byť sám sebou, takým akým je.

Psychoterapia tiež umožňuje sebapoznanie a orientáciu. V procese psychoterapie človek získava náhľad na seba, spoznáva svoje hodnoty, svoje motivácie, svoje limity a keď dokáže týmto veciam porozumieť, akceptovať ich, môže ich v prípade potreby začať meniť.

Psychoterapia je účinnou metódou liečby pri ľahkých a stredne ťažkých prípadoch psychických porúch. U ťažších prípadov sa psychoterapia používa v kombinácii s medikáciou.

Psychoterapia kladie dôraz na slobodnú voľbu a osobnú zodpovednosť, podporuje autonómiu klienta.